โครงการเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิด โครงการเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานตำบล สร้างเสริมสวัสดิการสังคม ภายใต้โครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ณ หมู่บ้าน ชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร


Share: