โครงการเสริมสร้างกลไก การพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน (ศพอส.)

วันที่ 24 มีนาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการเสริมสร้างกลไก การพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และพัฒนากลไกการขับเคลื่อนให้แก่ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการ ศพอส. ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดชุมพรจำนวน 100 คน ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


Share: