โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพ เพื่อการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ

           เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพ เพื่อการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมที่ 1.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างงาน สร้างรายได้ ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ได้รับสนับสนุนงบประมาณโดย กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เพื่อทบทวนองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจการขายออนไลน์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา/อุปสรรค ในการทำตลาดออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมการอบรมจากกิจกรรมที่ 1.1 ยกระดับศักยภาพสร้างรายได้และทางเลือกอาชีพ ด้วยตลาดออนไลน์ จำนวน 30 คน


Share: