โครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 30 มีนาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 9 สร้าง อาชีพ เสริมรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม “อบรมเรียนรู้เทคโนโลยี สู่การขายออนไลน์” ณ โรงแรมมรกตทวินชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยนายสัมฤทธิ์ กองเงิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในปิดโครงการ


Share: