โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจ้งหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 9 มีนาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจ้งหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 9 สร้างอาชีพ เสริมรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพื่อให้ความรู้ และ ทักษะในการประกอบอาชีพ มีรายได้เสริม ในภาวะประสบปัญหาเศรษฐกิจ และส่งเสริมให้เกิด ชุมชนต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ โรงแรมมรกตทวิน ชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


Share: