โครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 23 มีนาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการแก้ไขปัญหาความ เดือนร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 9 สร้าง อาชีพ เสริมรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ    ทางสังคม “อบรมเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต (ฝึกอาชีพระยะสั้น จำนวน 4 วัน) ณ โรงแรมมรกตทวินชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยนายไพศาล พงศ์สุภากุล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชุมพร เป็นประธาน


Share: