โครงการ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน รุ่นที่ 1

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน รุ่นที่ 1 หลักสูตร 4 วัน (วันที่ 14-17 ก.ค. 63) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุในโรงเรียน ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลปากน้ำชุมพร และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพรรวม 50 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร


Share: