โครงการ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

วันที่ 15 กันยายน 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมหลักส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้ประสบปัญหาด้านสังคมและอาชีพ (การตกแต่งกระเป๋ากระจูด) มีผู้เข้าร่วม โครงการ เป็นเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านควน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด


Share: