จัดโครงการ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ในเขตพื้นที่ ตำบลสวี

วันที่ 15 กันยายน 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมหลักส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้ประสบปัญหาด้านสังคมและอาชีพ (การสานกระเป๋าจากพลาสติก) มีผู้เข้า ร่วมโครงการ จำนวน 39 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสวีโดยได้รับการสนับ สนุนงบประมาณจากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด


Share: