ให้ความช่วย เหลือครอบครัวคนพิการ ผู้ป่วยติด เตียง ผู้สูงอายุ และครอบครัวยากจน ซึ่งได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 14 ครอบครัว

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับนายสถานันท์ สมทรัพย์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วย เหลือประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 10 19 20 21 23 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าเเซะ จังหวัดชุมพรได้แก่ครอบครัวคนพิการ ผู้ป่วยติด เตียง ผู้สูงอายุ และครอบครัวยากจน ซึ่งได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 14 ครอบครัว สนง.พม. ให้ความช่วยเหลือ 1. มอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัด ชุมพร ข้าวสารและหน้ากากอนามัยชนิดผ้าเพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนในเบื้องต้น 2. ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ ครอบครัวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความจำเป็น


Share: