พม.ร่วมประชุมกับเครือข่าย อสม. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ พมจ. และประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อพม.ของ จังหวัดชุมพร

วันที่ 9 ธันวาคม เวลา 13.30 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร นายศกร สวัสศรี พนักงานธุรการระดับ 4 และนางสาวทัศนีย์ พนาสถิตย์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ลงพื้นที่ รพ.สต. บ้านพรุตะเคียนและ รพ.สต.สลุย ร่วมประชุมกับเครือข่าย อสม. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ของ พมจ.จังหวัด และ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯที่เกี่ยวข้องการเก็บข้อมูลและการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร อพม.ของจังหวัดชุมพร มีผู้สนใจและยื่นใบสมัครเป็น อพม. ใหม่ จำนวน 80 ราย


Share: