ร่วม แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “พม.โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต”

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.20 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคม ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการ แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหนัาที่ สนง.พมจ.ชุมพร ร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อด้านการทุจริต “พม.โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านกานทุจริต” รับชมและแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตพร้อมกับ กระทรวงผ่าน Facebook live เพจกระทรวง พม. SocialMsociety พร้อมรับชมการเสนอนโยบายการต่อต้านการทุจริต ณ ห้อง ประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share: