่สนง.พมจ.ชุมพรร่วมกับชุดปฏิบัติการ เฉพาะกิจตรวจสอบสถานประกอบการจังหวัดชุมพรที่มีการจ้างแรงงานเมียนมา (ชุดที่ 1)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับชุดปฏิบัติการ เฉพาะกิจตรวจสอบสถานประกอบการจังหวัดชุมพรที่มีการจ้างแรงงานเมียนมา ชุดที่ 1 (รับผิดชอบอำเภอเมืองชุมพร) โดยมีแรงงานจังหวัดชุมพรเป็นหัวหน้าชุด โดยเป็นการ ตรวจเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเเรงงาน ต่างด้าวชาวเมียนมา และกำชับให้สถานประกอบการ ดำเนินการตามมาตรการด้าน สาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยผลการปฏิบัติมีดังนี้ 1) ตรวจสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานเมียนมา จำนวน 9 แห่ง ลูกจ้าง 2,073 คน 2) ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 113 คน 3) สุ่มตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 11 คน


Share: