พม.ชุมพร ร่วมกิจกรรมถวายภัตตาหาร ตามกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

พม.ชุมพร ร่วมกิจกรรมถวายภัตตาหารตามกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางปุณรัตน์ เมืองงาม

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดชุมพร

เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงาน พม. หนึ่งเดียว ชุมพร ร่วมกิจกรรมถวายภัตตาหาร ตามกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ณ วัดราชบูรณะ (วัดนอก) พระอารามหลวง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร


วันอาทิตย์ 28 เมษายน 2567


Share: