ร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

ร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจาก

การใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ ตำบลท่าตะเภา

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

เป็นประธานในพิธี
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567


Share:โครงการวิพากษ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 4 ภาค

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร นายธนวัฒน์ เศลาอนันต์ นิติกร

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร พร้อมภาคีเครือข่ายองค์กรด้านคนพิการจังหวัดชุมพร ร่วมโครงการวิพากษ์

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 4 ภาค วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไข

ปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้มีการ

คุ้มครองพิทักษ์สิทธิการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเรื่องต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการเข้าถึงสิทธิของคนพิการในด้านสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและการรับบริการต่างๆให้มากขึ้น

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนสมาคม สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

องค์การคนพิการแต่ละประเภทคนพิการผู้ดูแลคนพิการและผู้ช่วยเหลือคนพิการรวมถึงบุคคลทั่วไป จาก 14

จังหวัดภาคใต้ ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดโครงการ
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567


Share:ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ และติดตามโครงการตามแผนปฎิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางสาวศศิกาญจน์ ศรีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และนายจิรพนธ์ ไต่เป็นสุข

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ลงพื้นที่ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว และตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ

จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจรับพัสดุ และติดตามโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพช่างชุมชน

เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยครัวเรือนเปราะบาง
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567


Share:บรรยายให้ความรู้สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายธนันธาดา ฐิตะทัต นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำธง หมู่ที่ 3 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567


Share:พิธีทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดราชบุรณะ (วัดนอก)

พระอารามหลวง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีนายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

เป็นประธานในพิธี

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567


Share:พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางสาวศศิกาญจน์ ศรีจันทร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนัก พัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมพิธีบรรพชา

อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดราชบุรณะ (วัดนอก) พระอารามหลวง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี
วันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคม 2567


Share:ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล

กองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2567

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางสาวพรชนก บุญโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร และนางสาววรัชยา รินทะจะกะ

นักจิตวิทยา ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการ

ทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2567โดยมีพลตรีมานพ แฝดกลาง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานช่วยเหลือ

กำลังพลที่ปลดพิการและทุพพลภาพและครอบครัว ฝ่ายกำลังพล ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เป็นหัวหน้าคณะ

ในการนี้ ได้เข้าเยี่ยมคำนับ พลตรีสุรเทพ หนูแก้ว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า

ค่ายเขตอุดมศักดิ์ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567


Share:ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ และติดตามโครงการตามแผนปฎิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นายจิรพนธ์ ไต่เป็นสุข นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวนิตยาพร เรืององอาจ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

ลงพื้นที่ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจรับพัสดุ และติดตามโครงการเสริมสร้างทักษะ

อาชีพช่างชุมชน เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยครัวเรือนเปราะบาง
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567


Share:ร่วมตรวจบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงาน

เเละการค้ามนุษย์ด้านเเรงงานในกิจการประมงทะเล จังหวัดชุมพร

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายอลงกรณ์ อินทร์น้อย

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันเเละปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมตรวจบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง

สภาพการทำงานเเละการค้ามนุษย์ด้านเเรงงานในกิจการประมงทะเล จังหวัดชุมพร ท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

จากการตรวจสอบเรือประมง ไม่พบข้อบงชี้เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์เเละการบังคับใช้เเรงงานหรือบริการ
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567


Share:ประธานในพิธีเปิดและบรรยายให้ความรู้ แก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายให้ความรู้เรื่องความสำคัญ

ของครอบครัวและการประเมินภาวะเสี่ยงของบุคคลในครอบครัวในโครงการโรงเรียนครอบครัว (การเตรียมพร้อมครอบครัวสำหรับการรับมือ

ในสถานการณ์ต่างๆ) ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนาทุ่ง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สมาชิกในครอบครัวในตำบลนาทุ่ง และคณะทำงาน

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนาทุ่ง จำนวน 50 คน ณ โฮมสเตย์บ้านไม้ชายคลอง ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial