ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมและเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการให้การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เงินสงเคราะห์กองทุน คุ้มครองเด็กและเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

          นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการให้การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เงินสงเคราะห์กองทุนคุ้มครองเด็กและเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี นายวิสาห์ พลูศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชุมพร ประจำปี 2567

          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชุมพร ประจำปี 2567 และการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมี นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานมีผู้แทนจากหน่วยงาน คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชุมพรเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร


Share:ลงพื้นที่ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน มอบอาหารกล่อง จำนวน 350 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย

           วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร คลังจังหวัดชุมพร และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน มอบอาหารกล่อง จำนวน 350 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ซึ่งยังไม่สามารถประกอบอาหารในพื้นที่เองได้


Share:ร่วมประชุมและร่วมในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโปรดกระหม่อมให้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณองคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชุมพร ทั้งนี้นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้เข้าร่วมประชุมและร่วมในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร


Share:กิจกรรมเดินรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวประจำปี 2566

          วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา17.00น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” (Unite for the Prevention of Violence against Women and Children) เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล
          กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดชุมพร เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร และส่วนราชการในจังหวัดชุมพร จำนวน 120 คน
          นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งตัดริบบิ้นปล่อยขบวนเดินรณรงค์ฯ ณ ตลาดถนนคนเดินหน้าสถานีรถไฟชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


Share:ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

           วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น. นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ผ่านระบบ (Zoom Meetings ) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 5 ครัวเรือน

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายวรท รักช่วย นักสังคมสงเครราะห์ ร่วมกับนายอำเภอสวี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาโพธิ์และองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 5 ครัวเรือน และมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจำนวน 3 ครัวเรือในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลสวี และหมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พร้อมทั้งเตรียมการต้อนรับพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ซึ่งมีกำหนดการเชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566


Share:ประชุมพัฒนาฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวนิตยาพร เรืององอาจ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวยุวดี ทองบุญช่วย นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมพัฒนาฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน โดยมีเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชุมพรเป็นหน่วยปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนสู่กองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีคุณภาพและสู่การสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้สมาชิกและผู้ด้อย โอกาส ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองวัดประสาทนิกร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร


Share:พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

           วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สมาคมชาวประมงร่วมใจ ปากน้ำชุมพร บ้านจัดสรร หมู่ที่ 8 ตำบลฉากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial