พม.ชุมพร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

         

             นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร 

พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

ประจำปี 2567 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

โดยมี นายนายธนนท์  พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2567


Share:พม.ชุมพร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พึ่งได้ต้นแบบกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านการคัดเลือก “ศูนย์พึ่งได้ต้นแบบดีเด่น”

      นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้่ 

นางสาวณัฐนารี ทองงาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม

ผลการดำเนินงานของศูนย์พึ่งได้ต้นแบบกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านการคัดเลือก “ศูนย์พึ่งได้ต้นแบบดีเด่น”

ณ ห้องประชุมหมอพร 2 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค 

ของศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567


Share:พม.ชุมพร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

       นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร  มอบหมายให้

นางปญาณิศ สุพมิตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 ครั้งที่ 2 ณ วัดปากน้ำชุมพร 

ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 

เป็นประธานในพิธี

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567


Share:พม.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ

           นางปุณณิภัก  ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

มอบหมายให้ นางสาวดาวนภา สุพมิตร นักพัฒนาสังคม และนายอภิรักษ์  เชิดชู พนักงานพิมพ์ระดับ 4

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล

จากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อสอบข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงิน 

ในพื้นที่อำเภอท่าแซะและอำเภอสวี รวมทั้งสิ้น 7 ราย 

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

Share:พม.ชุมพร ร่วมประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.ชพ. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

นางปุณณิภัก  ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร 

เข้าร่วมการประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชพ. 

ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 

ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

เป็นประธานในการประชุม

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567


Share:พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนงานโครงการตามนโยบายและภารกิจกระทรวง พม. ครั้งที่ 2/2567

      นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ 

นางสาวศศิกาญจน์ ศรีจันทร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ 

และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนงาน โครงการตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบ Google  Meet  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยมี นางอุบล ทองสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10  

เป็นประธานในการประชุม

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567


Share:พม.ชุมพร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร

          นางปุณณิภัก  ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุม

คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอผู้บริหารท้องถิ่น

และภาคเอกชน ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4

ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567


Share:พม.ชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในการเดินทางกลับภูมิลำเนา

         นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร

สอบข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นคู่สามีภรรยา ซึ่งได้รับการประสาน

จากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 เนื่องจากเดินทางมาทำงานเป็นพนักงานขับรถบรรทุกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

แต่รายได้ไม่เป็นไปตามที่ตกลง จึงออกเดินทางมาหางานทำที่จังหวัดชุมพร แต่ไม่สามารถหางานทำได้  

จึงขอความช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สามี) 

และจังหวัดนครสวรรค์(ภรรยา) โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พิจารณาให้

ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนาเดิมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เป็นเงิน 238 บาท และจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน 481 บาท รวม 719 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

กลับภูมิลำเนาต่อไป

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567


Share:พม.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ

       นางปุณณิภัก  ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางสาวดาวนภา สุพมิตร นักพัฒนาสังคม และนายอภิรักษ์  เชิดชู พนักงานพิมพ์ระดับ 4 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

ที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ  ประเภทรายบุคคลจากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อสอบข้อเท็จจริงประกอบ

การพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร อำเภอสวี และอำเภอทุ่งตะโก รวมทั้งสิ้น 6 ราย

เรียบร้อยแล้ว ในเบื้องต้นพบผู้สูงอายุในพื้นที่5 ราย ไม่อยู่บ้านและสถานที่ประกอบอาชีพ 1 ราย ได้นัดหมาย

และจะดำเนินการลงพื้นที่ในครั้งถัดไป

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567


Share:พม.ชุมพร มอบเงินอุดหนุน และสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนประจำปีงบประมาณ 2567

      นางปุณณิภัก  ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร 

มอบเงินอุดหนุน และสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567

จำนวน 7 พื้นที่ เป็นเงิน 105,000 บาท ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน

ตามแบบ สค.01 ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวต่อไป

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial