พม.ชุมพร พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัด CSR ชุมพร ช่วยเหลือแม่เฒ่าตาบอดเลี้ยงดูลูกพิการ

         เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร CSR ชุมพร นำโดย นายสุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ได้ร่วมลงพื้นที่ ณ บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 5 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อเยี่ยมครอบครัว นางไสว ขุนณรงค์ อายุ 86 ปี (ป่วยเป็นโรคต้อกระจกและไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตาบอดทั้ง 2 ข้าง)
         นางไสวฯ อาศัยอยู่กับบุตรชาย ที่มีความพิการ 3 คน ได้แก่
         1. นายวินิจ เทพมณี อายุ 64 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว (มือเกร็งหยิบจับของลำบาก ขาเกร็งเดินไม่คล่อง)
         2. นายวินัย เทพมณี อายุ 62 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว (ป่วยติดเตียง เนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก)
         3. นายวรวิทย์ เทพมณี อายุ 60 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว(ประสบอุบัติเหตุทำให้แขนผิดรูป)
         จากการสอบข้อเท็จจริง ทราบว่า ครอบครัวของนางไสวฯ มีรายได้มาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ รวม 4 คน เป็นเงิน 5,000 บาท และรายได้จากการประกอบอาชีพขับรถสองแถวรับจ้าง ของนายวรวิทย์ฯ (บุตรคนที่ 3) วันละ 100-200 บาท
อีกทั้ง ครอบครัวมีหนี้สิน ประมาณ 40,000 บาท และไม่สามารถส่งชำระได้ เนื่องจากครอบครัวมีรายได้น้อย และไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพของสมาชิกในครอบครัว 
         การให้ความช่วยเหลือ
         1. เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร
               – มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ชุด
               – มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท
         2. สนง.พมจ.ชุมพร
               – เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 3,000 บาท
               – แนะนำให้นางไสวฯ ไปจดทะเบียนคนพิการ เพื่อเข้าถึงสิทธิตามกฏหมาย
         3. CSR ชุมพร
              – มอบเครื่องอุปโภคบริโภคหลายรายการ (ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ไข่ไก่ เวชภัณฑ์ฯลฯ)
              – ประสานเครือข่ายภาคเอกชน/ภาคธุรกิจ เพื่อให้การข่วยเหลือ
         4. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ให้บริการนำส่ง นางไสวฯไปจดทะเบียนคนพิการ และดูแลให้ความช่วยเหลือ เป็นระยะ

Share:พม.ชุมพร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจังหวัดชุมพร

        เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอบมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจังหวัดชุมพร ในการพิจารณาขอรับเงินอุดหนุนโครงการของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวน 7 พื้นที่ๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 140,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนการทำงานของ ศพค. ในระดับพื้นที่ โดยมี นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:พม. ชุมพร ช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ในถิ่นทุรกันดาร

       เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางพสธร กุลดาววงศ์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนายวรท รักช่วย ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ในถิ่นทุรกันดาร ณ ศาลาหมู่บ้านรุ่งเรือง หมู่ที่ 20 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร


Share:พม. ชุมพร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

        เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 นางพสธร กุลดาววงศ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนายวรท รักช่วย ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ได้ลงพื้นที่

สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมดังนี้
        1.โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม เพื่อประสานข้อมูลเด็กในครอบครัวยากจนจำนวน 20 ราย
        2. ครอบครัว นางสาวเพ็ญพักตร์ เต๊ะเปีย อาศัยอยู่ ต.ขันเงิน อ.หลังสวน ผู้ร้องไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากจะต้องดูแลน้องชายที่มีความพิการติดเตียง สามีประกอบอาชีพรับจ้าง รายได้ไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว ครอบครัวมีภาระจะต้องดูแลบุตร อยู่ในวัยกำลังศึกษา 1 คน และยังเล็ก 1 คน โดย สนง.พมจ.ชุมพร ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์จำนวน 3,000 บาท
        3. ครอบครัว นายวรวิทย์ เทพมณี อาศัยอยู่ ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง ผู้ร้องมีความพิการประเภทที่ 3 (ทางการเคลื่อนไหว) พักอาศัยอยู่ในที่ธรณีสงฆ์ ประกอบอาชีพรับจ้าง มีภาระจะต้องดูแลบุคคลในครอบครัว ที่มีความพิการทั้งหมด 3 คน ครอบครัวมีหนี้สินในระบบ โดย สนง.พมจ.ชุมพร ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน 3,000 บาท ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ให้ความช่วยเหลือเรื่อง เครื่องอุปโภค บริโภค และให้คำแนะนำขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวคนพิการ


Share:โครงการทานพระทำนำสาร ส่งมอบสิ่งที่ดีผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม จังหวัดชุมพร ประจำปี 2566

       เมื่อวันที่ 25 มกราคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับ วัดคีรีวงก์ (วัดน้ำตก) องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคม และศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) ได้ร่วมจัด โครงการทานพระทำนำสาร ส่งมอบสิ่งที่ดีผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม จังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 ณ วัดลุ่ม ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ โดยมีประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลรับร่อ จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ประกอบด้วย
        1. การมอบข้าวสาร จำนวน 100 ถุง
        2. การชี้แจงบทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน และศูนย์ช่วยเหลือสังคม
        3. การบรรยายธรรมะให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรใกล้ตัว และการดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวัน


Share:One Home ชุมพร ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

        เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 One home ชุมพร ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดคงคาราม ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการ

       

        ทั้งนี้ ได้นำบริการต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ อาทิ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจบทบาท หน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และการมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 ครอบครัว


Share:พม. ชุมพร มอบเงินกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดชุมพร เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มวัยทำงาน

      เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดชุมพร

เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มวัยทำงาน จังหวัดชุมพร ให้กับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 191,070.- บาท


Share:พม. ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

        เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พมจ.ชุมพร มอบหมายให้ นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุมีภาระต้องดูแลสามีป่วยติดเตียงและบุตรชายเป็นคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ประสบปัญหาไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากต้องดูแลสามีและบุตรชาย มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของสามีและบุตรชายเดือนละ 2,800 บาท ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน อีกทั้งที่อยู่อาศัยถูกตัดกระแสไฟฟ้า ทำให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

 

       สนง.พัฒนาสังคมฯจ.ชุมพรพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังนี้
       1.ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.ชุมพรจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ประสบปัญหาเป็นการชั่วคราว และดำเนินการยื่นคำร้องขอผ่อนจ่ายค่าไฟฟ้า
       2.พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
       3. ประสานเทศบาลตำบลบางลึก เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจต่อไป


Share:พม. ชุมพร ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชุมพร ประจำปี 2566

      เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชุมพรเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเกาะมาตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร


Share:พม.ชุมพร เข้าร่วมตรวจบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล

      เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566  นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายภาณุพงศ์ ทวิชศรี ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านป้องกัน และปราบปราม การค้ามนุษย์ เข้าร่วมตรวจบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล นำโดย นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประธานคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล นำทีมเข้าตรวจเรือประมง ณ บริเวณท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเลชุมพร ได้ทำการตรวจสอบเรือ จำนวน 4 ลำ
      จากการตรวจสอบ พบว่า มีแรงงานประมงทั้งหมด 96 คน เป็นคนไทย 13 คน เมียนมา 59 คน และกัมพูชา จำนวน 24 คน เรือทุกลำผ่านการตรวจตามข้อปฏิบัติที่กฎหมาย กำหนด อาทิ เช่น มีทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ บัญชีรายชื่อและหนังสือ คนประจำเรือ สมุดบันทึกการทำประมง หลักฐาน การจ่ายค่าจ้าง เวลาพักต่อวันของคนงาน เป็นต้น การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หรือใช้แรงงานบังคับ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial