พม. ชุมพร ดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ

 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ประเภท รายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ และโอนเงินผ่านระบบ KTB corporate online ให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับการอนุมัติฯ ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8/2566 จำนวน 31 รายๆ ละไม่เกิน 30,000.- บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 875,000.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยนางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานฯ พร้อมพบปะพูดคุย ชี้แจงวัตถุประสงค์การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share:โครงการกระบวนการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากมารดาใช้สารเสพติด และมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว

         วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายกิติศักดิ์ ชูกลาง จนท.ศปก.ความรุนแรงในครอบครัว เข้าร่วมโครงการกระบวนการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากมารดาใช้สารเสพติด และมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ณ ห้องประชุมอาภากร ชั้น 5 อาผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์


Share:กาชาด – พม.ชุมพร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวกลุ่มเปราะบาง

         นางสาววัชรี ศรีเสือ พมจ.ชุมพร มอบหมายให้นายอรรถชัย ภักดีอักษรนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับ นางนิภา สุรการพินิจ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นายบุญชวน กายสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน พร้อมด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต. ครน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ ต.ครน อ.สวี จำนวน 3 ครอบครัว
         โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังนี้
          1.เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 3,000 บาท จำนวน 1 ครอบครัว และมอบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ
คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และมอบถุงยังชีพเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน จำนวน 3 ครอบครัว
          2.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน 3,000 บาท
จำนวน 1 ครอบครัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความจำเป็นต่อไป
          3.องค์การบริหารส่วนตำบลครน ร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมกันติดตามและให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องตามภารกิจต่อไป


Share:พม.ชุมพร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2/2566

        สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2/2566 ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คน


Share:พม.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมาย นางสาวภาณิชา ธรรมเจริญ

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร สาธารณสุขอำเภอละแม และอสม. ลงพื้นที่อำเภอละแม เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ
ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 ราย

โดย เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท ชุดเครื่องนอน 1 ชุด และถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial