ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10

ประชาสัมพันธ์ แผยแพร่ผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 ประจำปีงบประมาณ 2564 *รายละเอียดเพิ่มเติม*


Share:ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (รอบที่ 2)

จังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) ในวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว  *รายละเอียดเพิ่มเติม*


Share:ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (รอบที่ 2)

จังหวัดชุมพร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. โดยทำการประเมินผ่านระบบ Zoom Meeting ทั้งนี้ให้ผู้เข้ารับการประเมินเข้าห้อง Zoom เวลา 13.30 น. (รายละเอียดเพิ่มเติม)


Share:ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

จังหวัดชุมพรได้ดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ โดยเรียงลำดับตามคะแนนทีสอบได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 
*เอกสารเพิ่มเติม*


Share:ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) รอบที่ 2 ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

จังหวัดชุมพรประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สนง.พัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) โดยผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ สนง.พัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร http://chumphon.m-society.go.th และจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ EMS เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 มีนาคม 2565 โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งไปยัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร  ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 ทั้งนี้ จะถือวันและเวลาประทับตราไปรษณีย์ต้นทางรับฝากเป็นวันสมัคร สำหรับเอกสารที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากก่อนวันที่ 17 และหลังวันที่ 23 มีนาคม 2565 จะไม่ได้รับการพิจารณา 
* รายละเอียดเพิ่มเติม*


Share:ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

           ตามี่ได้มีประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ นั้น                     
           จังหวัดชุมพรขอประกาศผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 5 แห่งประกาศการรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว โดยการเรียงลำดับเลขที่สมัครสอบตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ   *เอกสารเพิ่มเติม*


Share:จังหวัดชุมพร ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2565

              ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จ้ดตั้ง “รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชชนตลอดพระชนชีพ  และเพื่อยกย่องผู้อุทิศตนทำประโยชน์แก่ชุมชนในภาคใต้ให้เป็นตัวอย่างการดำเนินชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจให้อนุชนได้ยึดถือเป็นแบบอย่างโดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 200,000 บาท พร้อมทั้งการประกาศเกียรติคุณ 
              จังหวัดชุมจึงขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 ทั้งนี้สามารถส่งข้อมูลของบุคคลหรือองค์กรที่ประสงค์จะเสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนดไปยังงานการประชุม ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565 
*รายละเอียดเพิ่มเติม*


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial