พม.ชุมพร มอบเงินอุดหนุน การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

     เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบเงินอุดหนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้แก่คนพิการที่มี

ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัยและไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ จำนวน 9 หลัง รวมเป็นเงิน 360,000 บาท


Share:พม. ชุมพร ร่วมกับ กาชาด ช่วยเหลือเด็กพิการ กรณีสื่อเสนอข่าว

          วันที่ 20 มกราคม 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ปลัดอำเภอท่าแซะ นายก รองนายก อบต.สองพี่น้อง ผอ.รพ.สต.บ้านทรายขาว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงกรณีสื่อนำเสนอข่าว “วอนช่วยน้องใบบุญ เด็กพิการ 11 นิ้ว ไร้หู-รูทวาร หมออึ้ง มี 2 เพศ โรครุม” จากการลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ พบเด็กหญิงพิการ คนดังกล่าว ซึ่งเป็นบุตรคนที่ 3 คลอดเมื่ออายุครรภ์ 30 สัปดาห์ ส่งผลให้หลังคลอดไม่มีรูทวาร หูซ้ายบิดเบี้ยว ไม่มีรูหู มีนิ้วมือ 11 นิ้ว
บิดา – มารดา เด็กฯ มีบุตร 3 คน บิดาอายุ 31 ปี มารดา อายุ 22 ปี บุตรคนแรกเป็นผู้หญิง อายุ 7 ปี ปัจจุบันมีอาการชักบ่อยครั้ง และพัฒนาการทางสมองช้า บุตรคนที่ 2 เป็นผู้ชาย อายุ 5 ปี ร่างกายแข็งแรงปกติ และเด็กหญิงคนดังกล่าว เป็นบุตรคนที่ 3 มารดาให้ข้อมูลว่า บิดาเป็นเสาหลักของครอบครัว ประกอบอาชีพรับจ้างกรีดยาง และ ตัดปาล์ม มีรายได้ 5,000 บาท /เดือนซึ่งไม่เพียงพอ อีกทั้ง ปัจจุบันยังเป็นหนี้ผู้รับเหมา เป็นค่าแรงสร้างบ้าน จำนวน 20,000 บาท และครอบครัวต้องพาบุตรเดินทางโดยรถจักรยานยนต์เพื่อเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตามแพทย์นัดทุกเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ 1,000 – 1,200 บาท / ครั้ง ซึ่ง ในการเดินทางมีความเสี่ยงที่จะเกิด อุบัติเหตุได้ ดังนั้น จึงได้ร้องขอความช่วยเหลือจากสื่อ
       

        ประวัติการให้ความช่วยเหลือ
        สำนักงานพัฒนาสังคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เคยลงเยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือ ดังนี้
                1. ช่วยเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 3,000 บาท (เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565)
                2. สนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 40,000 บาท (เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565)
                3.ดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาท/คน ให้บุตรคนที่ 2 และ 3 (เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564)
                4.สสจ.ชพ. ส่งเรื่องเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ มูลนิธิพอ.สว. (อนุมัติฯวันที่ 12 มกราคม 2565)
                5.เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรมอบเครื่องอุปโภคบริโภค (เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564)
                6. CSR ชุมพร โดย ดร.สุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม
– มอบเครื่องอุปโภคบริโภค (เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564)
– สนับสนุนไม้แปรรูปมูลค่า 10,000 บาท พร้อมกระเบื้องมุงหลังคา (มือ 2)จำนวน 200 แผ่น (วันที่ 3 ธันวาคม 2564)
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องสนับสนุนช่างเพื่อช่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

       

        การให้ความช่วยเหลือ(เพิ่มเติม) ดังนี้
                1.เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ถุง และเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
                2.นายอำเภอท่าแซะ มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง
                3.สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ให้การช่วยเหลือ เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 3,000 บาท
                4.อบจ.และ อบต.สองพี่น้อง รับผิดชอบ ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาล
                5. รพ.สต.บ้านทรายขาว มอบ อสม.ดูแลสุขภาพอนามัย


Share:พม.ชุมพร ร่วมกับ กาชาด ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

        วันที่ 20 มกราคม 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ปลัดอบต.ทุ่งคา เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งคา และอสม. ลงพื้นที่ ม.6 ตำบลทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เยี่ยมบ้าน ชายวัย 55 ปี ป่วยด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหารระยะสุดท้าย อาศัยอยู่ภายในบ้านเพียงลำพัง โดยแพทย์โรงพยาบาลหลังสวนได้ทำการเจาะคอ และผนังหน้าท้อง เพื่อใส่สายให้อาหารเหลว และทำการรักษาตามอาการ
        สำนักงานพัฒนาสังคมฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ ดังนี้
             1. เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค จำววน 1 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
             2. สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 3,000 บาท
             3. อบต.ทุ่งคา ให้การอนุเคราะห์รถรับ-ส่ง ในการเดินทางไปล้างแผลทุกวัน
             4. อสม.เข้าไปดูแลด้านสุขภาพ และสุขอนามัยที่บ้านสม่ำเสมอ


Share:พม.ชุมพร อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพ เพื่อการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ

        สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพเพื่อการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมหลักที่ 3 เรียนรู้อาชีพทางเลือก เพื่อเสริมรายได้ครัวเรือนเปราะบาง ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ และสร้างช่องทางการประกอบอาชีพทางเลือกแก่กลุ่มคนเปราะบาง เพิ่มทักประสบการณ์การทำงานในอาชีพที่สนใจ เป็นช่องทางการสร้างโอกาสในการค้นหาตนเองก่อนการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเป็นการนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการฝึกงานก่อนทำงานจริง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มเด็กและเยาวชนในครัวเรือนเปราะบางจำนวน 80 คน โดย นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธี


Share:การประชุมคณะกรรมการ พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จ.ชุมพร ครั้งที่ 1/2566

        วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร นางสาววัชรี ศรีเสือ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดชุมพร

ครั้งที่ 1/2566 โดยที่ประชุม ได้อนุมัติเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 195 ราย งบประมาณทั้งสิ้น 514,000 บาท


Share:พม. ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

         วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายธนันธาดา ฐิตะทัต นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ นางสาวดาวนภา สุพมิตร นักพัฒนาสังคม และนายธีรพล สระเพชร พนักงานพิมพ์ ระดับ 4 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ ในพื้นที่ อำเภอละแม อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอเมืองชุมพร จำนวน 6 ราย เพื่อสอบข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินฯ จากกองทุนผู้สูงอายุ


Share:พม. ชุมพร ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟชุมพร”

      นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟชุมพร” เพื่อพบปะสนทนา หารือข้อราชการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สร้างความสัมพันธ์ความคุ้นเคย ระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ในจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ สวนสาธารณะอาภากรณ์เกียรติวงศ์

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยหน่วยงานสังกัด กระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพ


Share:พม.ชุมพร ร่วมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ด้านประมงทะเล

         วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายภาณุพงศ์ ทวิชศรี
ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าร่วมตรวจบูรณาการแรงงาน จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านประมงทะเล นำโดย นายปัญญา กาฬะคะชา หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร) นำทีมเข้าตรวจเรือประมง ณ บริเวณพื้นที่อ่าวหลังสวน จังหวัดชุมพร
ได้ทำการตรวจสอบเรือจำนวน 6 ลำ
         จากการตรวจสอบ พบว่า มีแรงงานประมงทั้งหมด 95 คน เป็นคนไทย 28 คน เมียนมา 67 คน เรือทุกลำผ่านการตรวจตามข้อปฏิบัติที่กฎหมาย กำหนด อาทิ เช่น มีทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ บัญชีรายชื่อและหนังสือ คนประจำเรือ สมุดบันทึกการทำประมง หลักฐาน การจ่ายค่าจ้าง เวลาพักต่อวันของคนงาน เป็นต้น
การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หรือใช้แรงงานบังคับ

Share:พม.ชุมพร รับมอบสิ่งของ เพื่อการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565

         วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ได้รับมอบสิ่งของ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชุมพร เพื่อนำมอบให้คนพิการ ที่เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดชุมพร ประจำปี 2565
โดย นายธวัช คล้ายรุ่ง ประธานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชุมพร เป็นตัวแทนส่งมอบ

Share:พม.ชุมพร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัfชุมพร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial