ลงพื้นที่ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน มอบอาหารกล่อง จำนวน 350 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย

           วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร คลังจังหวัดชุมพร และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน มอบอาหารกล่อง จำนวน 350 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ซึ่งยังไม่สามารถประกอบอาหารในพื้นที่เองได้


Share:ร่วมประชุมและร่วมในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโปรดกระหม่อมให้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณองคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชุมพร ทั้งนี้นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้เข้าร่วมประชุมและร่วมในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร


Share:ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน ให้ผู้ยากไร้หรือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย

          เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้หรือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ให้กับนายสำรวย สร้อยทอง พื้นที่ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 หลัง

          ให้การช่วยเหลือ ดังนี้
          1. สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ให้การช่วยเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว ตามระเบียบกระทรวง พม.
          2. เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ชุด ชุดเครื่องนอน จำนวน 2 ชุด พักลมตั้งพื้น จำนวน 1 ตัว
น้ำดื่ม จำนวน 5 แพ็ค และเสื้อกันหนาว จำนวน 2 ตัว
          3. สมาคมแม่บ้านมหาดไทยมอบเงิน จำนวน 3,000 บาท
          4. คุณทัศนียา ลิ้มอุดมพร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบชุดเครื่องนอน จำนวน 1 ชุด


Share:เยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก

          เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร เข้าเยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก ณ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อติดตามอาการป่วยของเด็ก และได้พูดคุยให้กำลังใจ กับเด็กและครอบครัว


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในประเทศอิสราเอล

          เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชุมพร นางปุณรัตน์ เมืองงหม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากน้ำชุมพรและผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ ในประเทศอิสราเอล ซึ่งได้เดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดชุมพร จำนวน 1 ราย
          สำนักงานพัฒนาสั่งคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
          1. สำนักงานพัฒนาสังคมฯ พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท
          2. เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบชุดเครื่องนอน จำนวน 1 ชุด และถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด
          3. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนคนหางานไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 15,000 บาท
          4. สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร ให้คำแนะนำเพื่อยื่นคำร้องขอรับเงินค่าจ้างค้างจ่าย (เงินปิซูอิม)
          5.โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร ส่งเจ้าหน้าที่ให้การเยียวยาสภาพจิตใจและแนะนำให้เดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล
          6. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บ่าท


Share:มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

          นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเขาไชยราช อ.ปะทิว จังหวัดชุมพร และจิตอาสาในพื้นที่ ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 หลัง ได้แก่
          1.นายหอย จันทนิตย์ อายุ 54 ปี พิการทางกายการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 175/1 ม.8 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร ได้รับเงินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 40,000.- บาท เพื่อปรับปรุงหลังคา ประตู หน้าต่าง และห้องน้ำ
          2.นายประสิทธิ์ จันทร์พงษ์ อายุ 59 ปี พิการทางการเรียนรู้ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 44/3 ม.3 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร ได้รับเงินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 40,000.- บาท เพื่อปรับปรุงหลังคา ประตู หน้าต่าง พื้นบ้านและฝาบ้าน


Share:โครงการทานพระทำนำสารส่งมอบสิ่งที่ดีผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม จังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 9/2566

          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับ วัดคีรีวงก์ (วัดน้ำตก) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช คณะกรรมการศูนย์   

ช่วยเหลือสังคม และศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) ได้ร่วมจัด โครงการทานพระทำนำสาร ส่งมอบสิ่งที่ดีผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม จังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลเขาไชยราช จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ประกอบด้วย
          1. การมอบข้าวสาร จำนวน 100 ถุง และน้ำดื่ม จำนวน 50 โหล
          2. การชี้แจงบทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน และศูนย์ช่วยเหลือสังคม
          3. การบรรยายธรรมะให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรใกล้ตัว และการดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวัน


Share:พม.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

          วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวพรชนก บุญโพธิ์แก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการและนางสาววรัชยา รินทะจะกะ นักจิตวิทยา ร่วมกับ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาชะอัง และอพม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งได้รับการประสานจากสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ในพื้นที่ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ผู้ร้องประสบปัญหาป่วยเป็นโรคหัวใจโตและโรคไต รับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ไม่สาทารถทำงานได้ เนื่องจากมีอาการเหนื่อยหอบและสุขภาพร่างกายอ่อนแอ ประสบปัญหาด้านค่าครองชีพ
          สนง.พมจ.ชุมพรพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 3,000 บาท เพื่อบรรรเทาความเดือดร้อนและเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ พร้อมทั้งประสานเทศบาลตำบลนาชะอังและอพม.ในพื้นที่ เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือในระยะยาวในการหางานที่เหมาะสมกับผู้ประสบปัญหาต่อไป


Share:พม.ชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง กรณี เด็กหญิงพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

          วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวพรชนก บุญโพธิ์แก้ว

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นางสาวภาณิชา ธรรมเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับ นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหาร ส่วนตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง ณ บ้านเลขที่ 263 หมู่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร กรณี เด็กหญิงกมลทิพย์ กองแก้ว อายุ 5 ปี พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย อาศัยอยู่กับทวดเป็นผู้สูงอายุ ครอบครัวยากจน ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค มีเพียงรายรับจากเบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในการดำรงชีพ
          ในการนี้ ได้ร่วมวางแผนการให้ความช่วยเหลือ โดยมีแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
          1. สนง.พมจ.ชุมพร ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 3,000 บาท
          2. สนง.พมจ.ชุมพร จะประสานไปยังกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อดำเนินการส่งต่อคนพิการเข้ารับการอุปการะในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษาพร้อมฝึกพัฒนาการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป


Share:พม.ชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

          วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางสาวพรชนก บุญโพธิ์แก้ว

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับ นักพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลท่ายาง เเละสารวัตรกำนันตำบลท่ายาง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งได้รับการประสานส่งต่อจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 กรณี แม่ชีอายุ 80 ปี ประสบปัญหาเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการมดลูกหย่อน ที่โรงพยาบาลราชวิถี มีค่าใช้จ่ายประมาณ 80,000บาท แต่ไม่สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ เนื่องจากเป็นผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน
          จากการลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงพบว่าผู้ประสบปัญหารายดังกล่าว ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไม่เคยเเจ้งเกิดเเละทำบัตรประชาชน เดินทางออกจากบ้านมาทำงานตั้งเเต่อายุ 15 ปี และมีบุตรที่ยังสามารถติดต่อได้ 1คน แต่ไม่ประสงค์รับไปดูแล โดยผู้ประสบปัญหาฯได้มาบวชชีที่วัดท่ายางใต้ตั้งแต่พ.ศ.2560 เป็นต้นมา
          เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 เข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการมดลูกหย่อน ที่โรงพยาบาลราชวิถี มีค่าใช้จ่าย 80000 บาท พระในวัดเเละคนรู้จักได้รวบรวมเงินนำไปชำระได้ 10,000 บาท ยังค้างชำระ 70,000 บาท
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังนี้
          1. สนง.พมจ.ชุมพร ทำหนังสือไปยังโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อขออนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล ที่ยังค้างชำระประมาณ 70,000 บาท
          2. ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถีในการประสานบุตรเพื่อขอตรวจดีเอ็นเอ เพื่อประกอบการขอสัญชาติไทย
          3. ประสานอำเภอเมืองชุมพร ในการติดต่อดำเนินการขอสัญชาติไทย ตามพ.ร.บ.สัญชาติต่อไป


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial