ทรงพระเจริญ

                      เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

                                    ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

 

                                ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

         ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share:พม.ชุมพร ร่วมพิธีถวายราชสดุดีในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

            นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย

ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร และหน่วยงาน พม 1 เดียว 

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ

สายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร

จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี


วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567


Share:พม.ชุมพร ร่วมพิธีถวายราชสดุดีในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                  นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

และหน่วยงาน พม 1 เดียว ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสดุดี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร

ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 

เป็นประธานในพิธี

 

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567


Share:พม.จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมบริจาคโลหิตและร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

                 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร 

     มอบหมายนางปญาณิศ สุพมิตร เจ้าพนักงานธุการชำนาญงาน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 

     ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมบริจาคโลหิตและร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร

     กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

     โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน

     วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567    


Share:งานวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ดำเนินจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีประเด็นหลัก (Theme) คือ “United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities” “รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ” ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มอบรถเข็นคนพิการ มอบประกาศเกียรติบัตร การแสดงผลงานและนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป รวม 700 คน โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:งานแถลงเป็ดศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน(ศรส)

          วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหน่วยงาน One Home จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมงานแถลงเปิดศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน(ศรส) ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom Meeting โดยมี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share:ลงพื้นที่ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน มอบอาหารกล่อง จำนวน 350 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย

           วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร คลังจังหวัดชุมพร และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน มอบอาหารกล่อง จำนวน 350 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ซึ่งยังไม่สามารถประกอบอาหารในพื้นที่เองได้


Share:ร่วมประชุมและร่วมในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโปรดกระหม่อมให้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณองคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชุมพร ทั้งนี้นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้เข้าร่วมประชุมและร่วมในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร


Share:ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน ให้ผู้ยากไร้หรือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย

          เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้หรือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ให้กับนายสำรวย สร้อยทอง พื้นที่ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 หลัง

          ให้การช่วยเหลือ ดังนี้
          1. สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ให้การช่วยเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว ตามระเบียบกระทรวง พม.
          2. เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ชุด ชุดเครื่องนอน จำนวน 2 ชุด พักลมตั้งพื้น จำนวน 1 ตัว
น้ำดื่ม จำนวน 5 แพ็ค และเสื้อกันหนาว จำนวน 2 ตัว
          3. สมาคมแม่บ้านมหาดไทยมอบเงิน จำนวน 3,000 บาท
          4. คุณทัศนียา ลิ้มอุดมพร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบชุดเครื่องนอน จำนวน 1 ชุด


Share:เยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก

          เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร เข้าเยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก ณ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อติดตามอาการป่วยของเด็ก และได้พูดคุยให้กำลังใจ กับเด็กและครอบครัว


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial