พม.ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้การอำนวยการของนายโชตินรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชุมพร(นางสาววัชรี ศรีเสือ) มอบหมายนางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นายกิติศักดิ์ ชูกลาง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านครอบครัว และนายอภิรักษ์ เชิดชู ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ (ผู้ใหญ่บ้าน) ลงพื้นที่ ตำบลตากแดด ตำบลวังใหม่ และตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร เยี่ยมครอบครัวนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น ม.3) จำนวน 7 ราย และ เยี่ยมครอบครัวกลุ่มเปราะบาง จำนวน 4 ราย ซึ่งจังหวัดชุมพร จะดำเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ต่อไป


Share:พม.ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีร้องขอความช่วยเหลือผ่าน สายด่วน 1300

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวณัฐนารี ทองงาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งขอความช่วยเหลือ เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว ผ่านสายด่วน 1300 จังหวัดชุมพร ในพื้นที่ ต.หลังสวน อ.หลังสวน จำนวน 1 ครอบครัว โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบ ปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เป็นเงิน 3,000 บาท ต่อไป


Share:พม.ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการ ที่ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 24 มกราคม 2565  นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและใหความช่วยเหลือคนพิการทีประสบปัญหา ทางสังคม จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็น เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ต่อไป


Share:พม.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งขอความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายวรท รักช่วย นักสังคมสงเคราะห์ นายกิติศักดิ์ ชูกลาง จนท. ศปก. ร่วมกับ ส.อบต.เขาทะลุ ลงพื้นที่ ต.เขาทะลุ อ.สวี เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งขอความช่วยเหลือเป็นเงิน สงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 10 ราย


Share:พม.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

วันที่ 18-19 มกราคม 2565 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวดาวนภา สุพมิตร นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล เพื่อสอบข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาให้กู้ยืมเงินฯ จำนวน 11 ราย ประกอบด้วยผู้สูงอายุในพื้นที่ อำเภอเมืองชุมพร 7 ราย อำเภอสวี 2 ราย อำเภอท่าแซะ 1 ราย และอำเภอทุ่งตะโก1 ราย เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการตามขั้นตอน ส่งคำร้อง ผลการสอบข้อเท็จจริง และการพิจารณาให้กู้ยืมเงินฯเบื้องต้น ให้ส่วนกลาง กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินฯ ต่อไป


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งขอความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว

วันที่ 19 มกราคม 2565 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวณัฐนารี ทองงาม สังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายประภาวรินทร์ สิทธิสถิตย์ นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวจุฑาภรณ์ ด่านกุลชัย เจ้าหน้าช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งขอความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว ในพื้นที่ ต.นาทุ่ง อ.เมือง จำนวน 2 ครอบครัว ต.ท่ายาง อ.เมือง 1 ครอบครัว และ ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จำนวน 1 ครอบครัว รวมทั้งหมด 4 ครอบครัว โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว ยากจนต่อไป


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงและบันทึกถ้อยคำ กรณีผู้ขอหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้า

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา10.00น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการ แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.วังใหม่ ลงพื้นที่ ม.5 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อเยี่ยมบ้านและ สอบข้อเท็จจริงและบันทึกถ้อยคำกรณีผู้ขอหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้า เนื่องจากบิดามารดาทอดทิ้ง ตั้งเเต่เด็กปัจจุบันอาศัยอยู่กับสามี และบุตร


Share:พม.ลงพื้นที่ช่วยเหลือ กรณีบ้านเรือนเสียหาย จากต้นไม้ล้มทับจากลมกรรโชกแรง

วันที่ 4 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งหลวง ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร เพื่อให้ความช่วยเหลือกรณีชาย อายุ 62 ปี บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังเนื่องจากต้นไม้ล้มทับจากลมกรรโชกแรง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 จากการลงพื้นที่พบว่าผู้ประสบปัญหากรณีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กัน 2 คน สามี-ภรรยา โดยในวันที่เกิดเหตุนั้น ได้นอนหลับอยู่ในบ้าน ขณะที่เกิดฝนตกและเกิดลมกรรโชกแรงได้เกิดเหตุต้นไม้ล้มทับบ้าน ส่งผลให้บ้านพังเสียหายทั้งหลัง ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ภรรยาได้รับบาทเจ็บขาหักสองข้าง เบี้องต้นประสาน คุณสุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม ประธาน CSR ช่วยเหลือด้านวัสดุสร้างบ้าน (กระเบื้องและไม้) และช่วยเหลือเป็นเงิน 3,000 บาท โดยสนง.พมจ.ชุมพร ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ 3,000 บาท


Share:พม.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขอความช่วยเหลือ ผ่าน สายด่วน 1300

วันที่ 4 มกราคม 2564 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมซึ่งขอความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว ผ่านสายด่วน 1300 จังหวัดชุมพร ในพื้นที่ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร จำนวน 1 ราย และ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 2 ราย โดยสนง.พมจ.ชุมพร พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เป็นเงิน รายละ 3,000 บาท ต่อไป


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ในพื้นที่ อ.ละแม

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร นายกิติศักดิ์ชูกลาง และนายนพรัตน์ พึ่งพลเจ้าหน้าที่ สนง..พมจ.ชุมพร ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย อำเภอละแม ได้ไปเยี่ยมบ้านครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ในพื้นที่ อำเภอละแม จำนาน 9 ราย เพื่อประกอบการพิจารณช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ครอบครัว และทุนการศึกษาเด็กในครอบครัว จากมูลนิธิราชประชานุเคราห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial