พม.ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานประกอบการในจังหวัดชุมพรที่จ้างงานคนพิการ

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้มอบหมายให้นายธนวัฒน์ เศลาอนันต์ นิติกรศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานประกอบการในจังหวัดชุมพร ที่จ้างงานคนพิการ จำนวน ๕ แห่ง

ได้แก่ บริษัทเจริญน้ำมันปาล์มจำกัด บริษัทเลิศพรจำกัด บริษัทชุมพรเอสพีปาล์มออยล์จำกัด บริษัทหลังสวนปิยะแก๊สจำกัด สาขาหลังสวน บริษัทหลังสวนแสงเพชรจำกัด

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567


Share:พม.ชุมพร ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย

ตามโครงการพัฒนาจังหวัด “ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี”

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาจังหวัด “ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี” อำเภอท่าแซะ

จังหวัดชุมพร จำนวน ๕ ราย ในพื้นที่ตำบลท่าแซะ โดยมีนายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม

นายอำเภอท่าแซะ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าแซะ และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567


Share:พม.ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดชุมพร

         นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหน่วยงาน พม. 1 เดียว จังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

จังหวัดชุมพร จุดที่ ๑ สาย ๙ (ระนอง – ชุมพร) ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้าน จปร. หมู่ที่ ๗ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี

 

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567


Share:พม.ชุมพร มอบเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร

        นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบเงินกองทุนส่งเสริม

การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร สนับสนุนให้ จำนวน ๒ องค์กร ประกอบด้วย

1. เทศบาลตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพรเป็นเงิน ๒๙,o๓o บาท

2. ชมรมผู้สูงอายุวัดถ้ำเขาพลู ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรเป็นเงิน ๒๒,๓oo บาท

โดยโอนเงินผ่านระบบ KTB corporate online ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

 

 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567


Share:พม.ชุมพรเข้าร่วมกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกายตามนโยบาย

ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                         นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่

เข้าร่วมกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกายตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ สำนักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567


Share:พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

           นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางปญาณิศ สุพมิตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม


วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567


Share:พม.ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗

     นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗

หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ณ บริเวณป่าบ้านเทพนิมิต โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

เป็นประธาน


วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567


Share:พม.ชุมพร เป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรม

สภากาแฟจังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ณ โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน

 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567


Share:พม.ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส. (Big Cleaning Day)

และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังสร้างสัปปายะ

สู่วัดด้วยวิถี ๕ ส. (Big Cleaning Day) และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมือ “โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข” ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชุมพร


วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567


Share:พม.ชุมพร จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

              สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ และจัดกิจกรรมอวยพรวันเกิดสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกิดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยมี นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม


วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial