พม.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายอรรถชัย ภักดีอักษร

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายกิติศักดิ์ ชูกลาง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรง

ในครอบครัวและนายอลงกรณ์ อินทร์น้อย เจ้าหน้าที่ศปคม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งขอรับความ

ช่วยเหลือจากสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร จำนวน 1 ราย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว เพื่อบรรรเทาความเดือดร้อนและเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ต่อไป

 


วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567


Share:พม.ชุมพร ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร นางสาวศศิกาญจน์ ศรีจันทร์ นักพัฒนาสังคม

ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวยุวดี ทองบุญช่วย เจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริม

การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร และคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร ร่วมประชุม

ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร จากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยมี นายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์ กรรมการติดตามและประเมินผลฯ เป็นประธาน

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567


Share:พม.ชุมพร เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ประจำปี 2567 ครั้งที่ 6

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหน่วยงาน พม. 1 เดียว จังหวัดชุมพร

เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

ประจำปี 2567 ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านคลองน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการ

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567


Share:พม.ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกายตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

เข้าร่วมกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกายตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567


Share:พม.ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานประกอบการในจังหวัดชุมพรที่จ้างงานคนพิการ

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้มอบหมายให้นายธนวัฒน์ เศลาอนันต์ นิติกรศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานประกอบการในจังหวัดชุมพร ที่จ้างงานคนพิการ จำนวน ๕ แห่ง

ได้แก่ บริษัทเจริญน้ำมันปาล์มจำกัด บริษัทเลิศพรจำกัด บริษัทชุมพรเอสพีปาล์มออยล์จำกัด บริษัทหลังสวนปิยะแก๊สจำกัด สาขาหลังสวน บริษัทหลังสวนแสงเพชรจำกัด

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567


Share:พม.ชุมพร ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย

ตามโครงการพัฒนาจังหวัด “ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี”

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาจังหวัด “ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี” อำเภอท่าแซะ

จังหวัดชุมพร จำนวน ๕ ราย ในพื้นที่ตำบลท่าแซะ โดยมีนายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม

นายอำเภอท่าแซะ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าแซะ และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567


Share:พม.ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดชุมพร

         นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหน่วยงาน พม. 1 เดียว จังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

จังหวัดชุมพร จุดที่ ๑ สาย ๙ (ระนอง – ชุมพร) ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้าน จปร. หมู่ที่ ๗ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี

 

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567


Share:พม.ชุมพร มอบเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร

        นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบเงินกองทุนส่งเสริม

การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร สนับสนุนให้ จำนวน ๒ องค์กร ประกอบด้วย

1. เทศบาลตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพรเป็นเงิน ๒๙,o๓o บาท

2. ชมรมผู้สูงอายุวัดถ้ำเขาพลู ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรเป็นเงิน ๒๒,๓oo บาท

โดยโอนเงินผ่านระบบ KTB corporate online ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

 

 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567


Share:พม.ชุมพรเข้าร่วมกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกายตามนโยบาย

ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                         นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่

เข้าร่วมกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกายตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ สำนักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567


Share:พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

           นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางปญาณิศ สุพมิตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม


วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial