วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม 63

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 62 


Share:มาตรการช่วยเหลือเยียวยา กระทรวง พม. (COVID-19)

– มาตรการช่วยเหลือคนพิการ
– หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามประกาศการพักชำระหนี้เงินกู้ยืมคนพิการ
– มาตการภารกิจหน่วยงานสังกัด กระทรวง พม.
– 11 มาตรการป้องกัน สนง.พมจ.ชุมพร


Share:ITA

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างสำนักงาน
– ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์
ข้อมูลการติดต่อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
พรราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
 – พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

ข่าวปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A
Facebook สนง.พัฒนาสังคม จังหวัดชุมพร
Line OA สนง.พมจ.ชุมพร
การดำเนินงาน
แผนดำเนินงาน ปี 2565
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

การปฎิบัติงาน
คู่มือการปฎิบัติงานพัสดุ
คู่มือการปฎิบัติหน้าที่

การให้บริการ
คู่มือการปฎิบัติการให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300
คู่มือสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 1300
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับริการต่อการให้บริการ ของ สนง.พมจ.ชุมพ
E-Service

การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ารส่งเสริมความโปร่งใส
– แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ
   1.1 ขั้นตอนการบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
   1.2 กระบวนการปฎิบัติงาน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
–  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


Share:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางสังคม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial