ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปาะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรและสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดชุมพรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ชุมพร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ปลัดอำเภอผู้แทน นายอำเภอสวี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบางซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด- 19 ในพื้นที่ตำบลด่านสวีและตำบลนาโพธิ์อำเภอสวี จำนวน 4 ครอบครัว กาชาดจังหวัดชุมพร มอบถุงยังชีพและหน้ากาก อนามัยให้แก่ผู้ประสบปัญหา และสนง.พมจ.ชุมพร พิจารณาให้ ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความจำเป็น พร้อมพูดคุยให้ กำลังใจ


Share: