One Home ชุมพร ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับการประสานผ่านช่องทางสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

          นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายวรท รักช่วย นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งได้รับการประสานผ่านช่องทางสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 โดยผู้ประสบปัญหาฯ ได้แจ้งเรื่องด้วยตนเอง จากข้อมูลเบื้องต้น ผู้ประสบปัญหาฯ เป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัวเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม มีภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เดินทางมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปอยู่ที่ตลาดหลังสวน อำเภอหลังสวน ขณะนี้ไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากไม่มีงานจ้าง และไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ผู้ประสบปัญหาฯ ได้แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการดูแลในสถานสงเคราะห์
         สนง.พมจ.ชุมพร ได้ให้คำแนะนำการเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้สูงอายุ และสวัสดิการต่างๆ ซึ่งผู้ประสบปัญหาฯได้แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเข้ารับการดูแลในสถานสงเคราะห์ และจะเดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยการโดยสารรถตู้ประจำทางชุมพร-ประจวบฯ ด้วยตนเอง และได้ปฏิเสธการรับความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนาเดิม


Share: