One Home.ชุมพร เยี่ยมบ้านเพื่อประเมินครอบครัว
จากกรณีบิดาใช้สารเสพติด และมีพฤติกรรมเลี้ยงดูบุตรไม่เหมาะสม

          วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายกิติศักดิ์ ชูกลาง จนท.ศปก.ความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่หมู่ 10 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เยี่ยมบ้านประเมินครอบครัว พร้อมแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในพื้นที่ เพื่อให้ครอบครัวทดลองรับเด็กกลับไปอุปการะเอง จากกรณีบิดาใช้สารเสพติด และมีพฤติกรรมเลี้ยงดูบุตรไม่เหมาะสม ซึ่งเด็กทั้ง 3 คนเข้ารับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2566


Share: