One Home พม.ชุมพร ร่วมจัดกิจกรรมงานทิดพระเกียรติฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาด จังหวัดชุมพร ประจำปี 2563

วันที่ 18-26 ธันวาคม 2563 One Home พม.ชุมพร ประกอบด้วย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดชุมพร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ชุมพร ร่วมจัดกิจกรรมงานทิดพระเกียรติฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาด จังหวัดชุมพร ประจำปี 2563 ด้วยธีมงานไม่มีผู้ถูกทอดทิ้งในแผ่นดินชุมพร “No one lift behind” โดยจัดนิทรรศการด้วยโรอัพ แผ่นป้าย ข้อความรณรงค์ รูปภาพกิจกรรมกับผู้ว่า ราชการจังหวัดชุมพร กาชาดจังหวัดชุมพร และเครือข่าย ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง สนับ สนุนกิจกรรมครอบครัวด้วยการระบายภาพด้วยทิชชูสี ส่งเสริมบุคลากร One Home ได้ ช่วยเหลือเ้ื่อกูลกัน เกิดความสามัคคีร่วมกันพัฒนางาน


Share: