กาชาด – พม.ชุมพร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

           คณะเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และนางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ อสม. และจิตอาสา ร่วมลงพื้นที่ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 4 ราย ดังนี้.-
          1) นายคูณ โตพะไล อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9809 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี เป็นผู้สูงอายุป่วยติดเตียง กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง มีภรรยา
เป็นผู้ดูแล ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ
การให้ความช่วยเหลือ
           – กาชาดจังหวัดชุมพร มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และที่นอนลม
          – สนง.พัฒนาสังคมฯ เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท
          2) นายจิรชัย สาจันทร์ อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 6 ต.เขาทะลุ อ.สวี ประสบอุบัติเหตุ เป็นผู้พิการ ติดเตียง มีมารดาเป็นผู้ดูแล ไม่ได้ประกอบ
อาชีพ มีเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
การให้ความช่วยเหลือ
          – กาชาดจังหวัดชุมพร มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และที่นอนลม
          – สนง.พัฒนาสังคมฯ เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท
          3) นายภิญโญ ศรีภา อายุ 75 ปี อยู่บ้าน เลขที่ 433 หมู่ที่ 10 ต.เขาทะลุ อ.สวี เป็นผู้สูงอายุ พิการกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง อาศัยอยู่เพียงลำพัง ในที่ดิน
ของญาติ มีหลานชายเป็นผู้ดูแล ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
การให้ความช่วยเหลือ
          – กาชาดจังหวัดชุมพร มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และที่นอนลม
          – สนง.พัฒนาสังคมฯ เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท
          4) นางรวย จันทร์สกุล อยู่บ้านเลขที่ 102/1 หมู่ที่ 10 ต.เขาทะลุ อ.สวี อายุ 84 ปี เป็นผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ตาพร่าเลือน ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องใช้
ออกซิเจนช่วยในการหายใจ มีน้องชายซึ่งเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้ดูแล ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อาศัยอยู่ในพื้นที่ของบุคคลอื่น ไม่มีอาชีพ มีเพียงเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและเบี้ยพิการ ในการยังชีพ
การให้ความช่วยเหลือ
          – กาชาดจังหวัดชุมพร มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ที่นอนลม และเงินสด จำนวน 1,000 บาท
          – สนง.พัฒนาสังคมฯ เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท


Share: