การจัดองค์ความรู้(KM) สนง.พมจ.สระแก้ว จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ การจัดองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์(MSO LOGBOOK)และการจัดทำคู่มือและให้ความรู้เรื่องการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในการพัฒนาคุณภาพชีวติกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

การจัดองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์(MSO LOGBOOK) https://drive.google.com/file/d/1NM5GqnSWlWjAZVYHEr5hOgLTN0HPtNWC/view?usp=sharing

 

การจัดทำคู่มือและให้ความรู้เรื่องการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในการพัฒนาคุณภาพชีวติกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน https://drive.google.com/file/d/1uza1pTUu-r17CsUA9w6YdMt4GRIK3r2G/view?usp=sharing


Share: