การประชุมขับเคลื่อนงานโครงการด้านสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปี 2566

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนงานโครงการด้านสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปี 2566 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนงาน การติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet


Share: