กิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่า กาชาดจังหวัดชุมพร นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับ จังหวัด นายอำเภอเมืองชุมพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจมอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร เครื่อง อุปโภคบริโภค เมล็ดพันธุ์ผัก พันธ์ปลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให่แก่ประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไสรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จำนวน 20 ราย โดยสนง.พมจ.ชุมพร ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวต่อไป


Share: