กิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาสวนสาธารณะ ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ”

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาสวนสาธารณะ ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ”ตำบล บางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2563 โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการ จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: