คู่มือส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ปี 2564

ขอประชาสัมพันธ์ คู่มือส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ปี 2564 เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรได้อย่างตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพ


Share: