จัดประชุม คณะอนุกรรมการสหวิชีพจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุม คณะอนุกรรมการสหวิชีพจังหวัดชุมพรครั้งที่ 1/2563 เพื่อร่วมจัดทำกระ บวนการคุ้มครองเด็ก ตามกระบวนการสหวิชาชีพจังหวัดชุมพร ณ ห้อง ประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดย นางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: