จัดโครงการอบรมทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวคนพิการ และผู้สูงอายุ (การอบรมเสริมทักษะพันธุ์กล้าไม้สมุนไพร)

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการอบรมทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวคนพิการ และผู้สูงอายุ (การอบรมเสริมทักษะพันธุ์กล้าไม้สมุนไพร) ณ ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร และผู้ร่วมการอบรม ได้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดชุมพร และมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 ของสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด


Share: