ติดตามตรวจเยี่ยมองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมองค์กรสาธารณประโยชน์และ องค์กรสวัสดิการชุมชน ในอำเภอสวี จำนวน 5 องค์กร พบว่ายังคงมีการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร จำนวน 4 องค์กร และรอปรับโครงสร้างขององค์กร จำนวน 1 องค์กร ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำปรึกษาแก่องค์กรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน


Share: