ต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง ตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของพระราชทานให้กับนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ อ.ท่าแซะ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร


Share: