ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การรับสมัครผู้แทนองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

เนื่องจากผู้สมัครประเภทผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกำหนด เพื่อให้การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรับผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ที่เว็บไซต์ www.m-society.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” ได้ตั้งแต่วันที 1-28 กุมภาพันธ์ 2565  * รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม*


Share: