ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) รอบที่ 2 ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

จังหวัดชุมพรประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สนง.พัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) โดยผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ สนง.พัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร http://chumphon.m-society.go.th และจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ EMS เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 มีนาคม 2565 โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งไปยัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร  ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 ทั้งนี้ จะถือวันและเวลาประทับตราไปรษณีย์ต้นทางรับฝากเป็นวันสมัคร สำหรับเอกสารที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากก่อนวันที่ 17 และหลังวันที่ 23 มีนาคม 2565 จะไม่ได้รับการพิจารณา 
* รายละเอียดเพิ่มเติม*


Share: