ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

จังหวัดชุมพร ขอประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 พร้อมจัดทำ Portfolio จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4 เพื่อเสนอคณะกรรมการประเมินสมรรถนะฯ รายละเอียดเพิ่มเติม


Share: