ประกาศจังหวัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

ปะกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดัยที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฏาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร รายละเอียดเพิ่มเติม


Share: