ประกาศ เรื่อง การสรรหาผู้แทนเทศบาล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร

ประกาศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เรื่องการสรรหาผู้แทนเทศบาล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร สามารถเสนอชื่อผู้แทนพร้อมเอกสาร ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 – 20 สิงหาคม 2564  รายละเอียดเพิ่มเติม


Share: