ประชุมการขับเคลื่อนมาตรฐานงาน พม.ในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร  เข้าร่วมประชุม เรื่อง การขับเคลื่อนมาตร ฐานงาน พม.ในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ web conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share: