ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วย งานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร และหน่วยงานในสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ผ่านระบบVideo Conference ด้วยโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร โดยนายวิบูลย์รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: