ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 27 เมษายน 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และกลุ่มเปราะบาง ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สนง.พมจ.ชุมพร และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร รวมจำนวนทั้งสิ้น 273 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร โดยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: