ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุย์จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุย์จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564 เพื่อ พิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครพัมนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อเสนอชื่อเป็น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น และดีเด่นพิเศษ และพิจารณาแผนการ จัดอบรม อพม. ใหม่ ในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชุมพร โดย นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: