ประชุมคณะกรรมการ คุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 2 มีนาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการ คุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนขับเคลื่อน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี (4P) ในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม เกาะทองหลาง ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็น ประธาน


Share: