ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1 /2565

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการ
ที่ขอรับสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร เป็นประธานฯ นางสาวปณิตา อิทธิกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นเลขานุการคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เพื่อจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจาย กองทุนสู่ภูมิภาค และท้องถิ่นปีงบประมาณ 2565


Share: