ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร (ศปก.จ.ชุมพร)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร (ศปก.จ.ชุมพร) ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และในประเทศ เพื่อประเมินสถานการณ์และวางมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: