ประชุมคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 13 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ประชุมคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อติดตามสถานการณ์ การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดชุมพร นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: